Merkez Bankası Kaynaklı Krediler

“KKTC Merkez Bankası tarafından kullandırılan kontrollü kredilerdir. Başlıca aşağıdaki krediler kullandırılmaktadır:

  • İskonto Kredileri: Bankaca reeskonta kabul edilecek senetler, Türk Parası üzerinden düzenlenmiş poliçeler ile usulüne uygun borç senetleridir.
  • Senet Üzerine Avans Kredileri: İskonto Tüzüğü uyarınca reeskonta kabulü mümkün olan senetler karşılığında ve bu Tüzükteki esaslar dahilinde bankalara; usulüne uygun borç senedi veya bunların Hazine kefaletini haiz olanları karşılığında da Yasa’nın 43'üncü maddesinde yazılı kamu kuruluşlarına, belli şartlar dahilinde verilen avans niteliğindeki kredilerdir.
  • Tahvil Üzerine Avans: Bankalar tarafından rehne verilecek Devlet Tahville­riyle Yönetim Kurulunca sağlam kabul edilen tahvillerin nominal değerlerinin en çok yüzde 80 oranında ve 120 gün vade ile verilen avans niteliğindeki kredilerdir.
  • Döviz Üzerine Avans: Banka Yönetim Kurulu uygun göreceği konvertıbıl dövizler mukabilinde bankalara "en çok yüzde 90 oranında" azami 120 gün vade ile kullandırılan avans niteliğindeki kredilerdir.
  • Orta Vadeli Senet Üzerine Avans: Sanayi sektörünün ihtiyacını karşılamak üzere orta vadeli yatırım, teçhizat (mevcut tesislerin geniş­letilmesi, iyileştirilmesi ve yenilenmesi) ve iş­letme kredileridir.

Bunların haricinde İhracatın desteklenmesi amacıyla Bankaların ihracatçı müşterilerine Banka Garantisi ile döviz kredileri kullandırılmaktadır.